Naskoolsentrum

 
Naskoolsentrum
Die Naskool bestaan uit opgeleide en bekwame personeel wat verseker dat daar ‘n vriendelike en veilige milieu geskep word waar kinders nog regtig kan speel.
Die naskool is toegerig met fasiliteite wat ‘n stimulerende atmosfeer skep vir huiswerkdoeleindes.
Aangesien die Naskool deur die skool bedryf word, verbeter dit die interpersoonlike verhoudings tussen die naskoolpersoneel en onderwysers en daarom ondersteun hul mekaar wat tot die voordeel van die kind is.
Vakansieprogram word aangebied waar pret en plesier verseker word, met veelsydige aktiwiteite.
 
Reëls en regulasies:
1. Die naskoolsentrum is ‘n verlengstuk van die skool en is as sulks onderhewig aan alle toepaslike omskrywings soos vervat in die Grondwet en Gedragskode vir Laerskool Baanbreker.
2. Die skoolhoof, as professionele leier, is verantwoordelik vir die effektiewe benutting van die perseel in diens van die naskoolsentrum.
3. Die Hoof van Laerskool Baanbreker is verantwoordelik en aanspreeklik ten opsigte van die beheer en bestuur van die naskoolsentrum.
4. Die naskoolsentrum moet finansieël selfversorgend wees aangesien die Regering, die skool en die Beheerliggaam geen aanspreeklikheid ten opsigte van finansiële tekorte kan en sal aanvaar nie.
5. Alle uitgawes wat verband hou met die algemene bedryfskoste van die naskoolsentrum, word deur die deelnemende ouers gedra deur middel van ‘n maandelikse fooi wat streng vooruitbetaalbaar voor of op die sewende van elke maand is.
6. Die naskoolsentrumfooi dek ‘n basiese pakket wat die personeelsalarisse gedurende die skoolkwartale en vakansies insluit.
7. Dit is dus absoluut noodsaaklik om te let na die volgende vereistes ten opsigte van die naskoolsentrumfooi:
7.1 Die fooie word jaarliks bepaal en is streng vooruitbetaalbaar.
7.2 Geen fooi word vir Desember betaal nie.
7.3 Fooie (p.m.) vir 2024:  R1000-00 per leerling.
7.4 Bankbesonderhede: Baanbreker Naskoolsentrum, ABSA, Takkode 632-005
Rek nr: 230 143 358
8. 
8. Die naskoolsentrum se ure is soos volg:
8.1 GEDURENDE DIE SKOOLKWARTAAL
Vanaf na-skool, ongeveer 13:45 tot en met 17:30(‘n Boete van R50-00 is betaalbaar aan die personeellid aan diens indien u u kind na 17:45 kom afhaal.)
8.1 GEDURENDE SKOOLVAKANSIE:Vanaf 07:00 tot en met 17:30. (U sal voor elke vakansie ‘n brief ontvang om reëlings te bevestig.)
8.2 Die sentrum sal gesluit wees gedurende openbare vakansiedae.
8.3 Die sentrum sal oop wees gedurende skoolvakansies, maar sal gesluit wees oor die Kers-en Nuwejaarvakansie. Datums sal per omsendbrief aan ouers gestuur word.9. Die veiligheid van ons kinders is van kardinale belang en dit is dus van uiterste belang om op die volgende te let:
9.1 Kinders mag slegs deur ouers afgehaal word, tensy ander reëlings skriftelik vooraf met die betrokke onderwyser(es) getref is.
9.2 Geen kinders sal aan ‘n “onbekende” persoon oorhandig word nie,   al lui die verduideliking “.....maar ek is sy ouma / oupa......”, ens.
9.3 Alle kinders moet op die laatste 17:30 afgehaal word. Indien u egter ‘n ernstige probleem het en nie u kind om 17:30 kan kom haal nie, skakel asb. die personeellid aan diens sodat hulle net kan weet om vir u te wag (‘n Boete van R50 sal steeds gehef word as u na 17:45 u kind kom afhaal)
10. Dagbesoekersfooi beloop  R75-00 per dag (middag) en R150-00 per dag (voldag). Geen leerling sal as dagbesoeker toegelaat word, as daar nie vooraf gereël is en die geld betaal is nie.
11. ‘n Telefoon wat slegs deur naskoolpersoneel beman word, is beskikbaar vanaf 13:30 indien u met ‘n personeellid wil gesels. 
12. Die naskool telefoonnommer is: 083 650 3829
13. Die personeel aan diens by die Naskoolsentrum is Me Lilani Strydom, Me Sonja Stevens en Me Erika Chrissopoulos
 
 
Tuisblad | Akademie | Aktiwiteite | Skoolinligting | Kontak Ons

© Kopiereg Laerskool Baanbreker. Alle regte voorbehou. Webblad ontwerp en gehuisves deur LIT Creations. U is besoeker nommer: 254462